Sacombank SBR hân hạnh được phục vụ quý khách

Biểu phí

Biểu phí

Quý khách có thể tham khảo biểu phí của Sacombank như sau:
Khoản mục VND Ngoại tệ
1.Gửi tiền mặt vào tài khoản
1.1 Nộp tiền mặt Khác Tỉnh/Tp 0.027%, min: 15.000đ, max: 900.000đ -
1.2 Nhận chuyển khoản từ nước ngoài báo có vào tài khoản 0.045%, min: 49.000đ, max: 4.000.000đ 0.05%, min, max theo từng loại ngoại tệ
1.3 Nhận chuyển khoản từ Sacombank Lào báo có vào tài khoản 0.023%, min: 49.000đ, max: 2.000.000đ 0.025%, min 5 USD max 100 USD
2.Rút tiền mặt từ tài khoản
2.1 Rút tiền mặt Khác Tỉnh/Tp 0.027%, min: 15.000đ, max: 900.000đ Áp dụng mức phí mục 2.3
2.2 Rút tiền mặt trong ngày nguồn từ NH khác trong nước chuyển về 0.027%, min: 15.000đ, max: 2.000.000đ -
2.3 Rút tiền mặt nguồn từ nước ngoài/từ NH khác trong nước ngoài hệ thống Sacombank - 0.4%, min theo từng loại ngoại tệ
2.4 Rút tiền mặt nguồn từ Sacombank Lào Rút USD - 0.15%, min 2 USD max 200 USD
3. Nhận tiền chuyển đến bằng điện (nguồn từ nước ngoài) người thụ hưởng không có tài khoản tại Sacombank (nhận bằng CMND/Hộ chiếu)
Nguồn tiền từ nước ngoài (Bằng điện chuyển tiền) Nhận ngoại tệ 0.3%, min 5 USD, max 100 USD
Nhận chuyển tiền từ Sacombank Lào Nhận VNĐ 0.1%, min 5 USD, max 100 USD
Nhận ngoại tệ 0.15%, min 5 USD, max 100 USD
Chuyển tiếp vào tài khoản thụ hưởng tại NH khác 0.08%, min 6USD/EUR, max 200USD/EUR
Ghi chú : Biểu phí có thể thay đổi theo từng thời kỳ theo quy định của Sacombank
Xem thêm