Giới thiệu về Công Đoàn SBR

Công đoàn Công ty Kiều hối được thành lập vào ngày 06/03/2008 theo Quyết định số 09/2008/QĐCN-CĐCS của Công Đoàn Cơ Sở Sacombank trên cơ sở là Công đoàn Bộ phận với 83 công đoàn viên.

Đến ngày 17/07/2013 Công đoàn Bộ phận được nâng cấp lên thành Công Đoàn Cơ Sở Thành Viên Công Ty Kiều Hối theo Quyết định số 07/2013/QĐCN-CĐCS của Công Đoàn Cơ Sở Sacombank theo nhiệm kỳ 2013 – 2018 với 112 công đoàn viên.

Ngày 09/07/2015 Bầu lại BCH Công đoàn vào giữa nhiệm kỳ 2013 – 2018, theo Quyết định số 18/2015/QĐCN-CĐCS ngày 10/07/2015 được Công Đoàn Cơ Sở Sacombank công nhận BCH Công Đoàn Cơ Sở Thành Viên Công Ty Kiều Hối Công Đoàn Cơ Sở Thành Viên Công Ty Kiều Hối của với 124 công đoàn viên.

Hiện nay, Công Đoàn Cơ Sở Thành Viên Công Ty Kiều Hối theo Quyết định số 23/2019/QĐCN-CĐCS ngày 06/12/2019 trực thuộc Công Đoàn Cơ Sở Sacombank với số lượng Công đoàn viên chính thức là 137 người, trong đó: Ban Lãnh Đạo và CBNV văn phòng 51 công đoàn viên, NVKH trải dài từ Bắc đến Nam là 86 công đoàn viên.

Đội ngũ CBNV của Công ty từng bước được chuẩn hóa về trình độ học vấn và chuyên môn nhiệm vụ; tích cực trong công việc góp phần rất lớn vào sự phát triển của Công ty, tham gia tích cực các phong trào do Công đoàn tổ chức. Tình hình tuân thủ pháp luật ngày càng được nâng cao.